Cyngor Bro Pontarfynach

Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor Bro ar y Nos Iau cyntaf ym mhob mis rhanamlaf ond oherwydd y sefyllfa bresennol o ran y Covid-19 mae trefniadau’r dyddiadau wedi bod ychydig yn wahanol a chynhelir Cyfarfodydd y Cyngor Bro dros fideo gynhadledda am y tro.

Cyfarfod Blynyddol Cyngor Bro Pontarfynach:

Nos Iau 1af Hydref 2020 am 7.30 yr hwyr 

Agenda:  

 1.  Ymddiheuriadau / Apologies.
 2. Datgelu Buddiannau Personol / Disclosure of Personal Interest.
 3. Materion Personol / Personal Matters
 4. Cofnodion y cyfarfod diwethaf 2 Mai 2019 / Minutes of previous meeting 2nd May 2019
 5. Ethol Cadeirydd am y Flwyddyn 2020/21 / Election of Chairman for the Year 2020/21.
 6. Ethol Is-Gadeirydd am y Flwyddyn 2020/21 / Election of Vice-Chairman for the Year 2020/21.
 7. Ethol Swyddog Cyllid am y flwyddyn 2020/21 / Election of Finance Officer for the Year 2020/21.

gan ddilyn gyda cyfarfod cyffredinol. 

Agenda

 1. Ymddiheuriadau am absennoldeb / Apologies for absence.
 2. Datgelu Buddiannau Personol/ Declaration of Interests.
 3. Materion Personol/ Personal Matters
 4. Cadarnhau Cofnodion 3 Medi 2020.   /   Confirmation of the Minutes of the 3 September 2020.
 5. Materion yn Codi o’r Cofnodion/ Matters Arising from the Minutes.
 6. Cyllid / Finance.
 7. Cais Cynllunio / Planning Application: A200718 & A200719 – Yr Hen Stablau, Devils Bridge, Aberystwyth, SY23 3JL
 8. Gohebiaeth/ Correspondence. 
 9. U.F.A./A.O.B.
 10. Dyddiad y Cyfarfod nesaf/ Date of next Meeting.

Cynghorwyr Cymuned: Cyngor Bro Pontarfynach yn gwasanaethu ardaloedd Cwmystwyth, Pontarfynach a Thrisant

 • Jane Hopkins (Cadeirydd)
 • Gareth Jones (Is-Gadeirydd)
 • Brython Davies
 • Rob Davies
 • Eluned Evans
 • Rhodri Jenkins
 • Phil Lloyd
 • Robert Pratt

Clerc i’r Cyngor Bro: Lis Williams

e-bost: cyngorbropontarfynach@hotmail.com

Cynghorydd Sir:  Rhodri Davies