Cyngor Bro Pontarfynach

Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor Bro ar y Nos Iau cyntaf ym mhob mis rhanamlaf ond oherwydd y sefyllfa bresennol o ran y Covid-19 mae trefniadau’r dyddiadau wedi bod ychydig yn wahanol a chynhelir Cyfarfodydd y Cyngor Bro dros fideo gynhadledda am y tro.

Cyfarfod Cyngor Bro Pontarfynach:

Nos Iau 14 Ionawr 2021 am 7.30 yr hwyr 

Agenda

 1. Ymddiheuriadau am absennoldeb / Apologies for absence.
 2. Datgelu Buddiannau Personol/ Declaration of Interests.
 3. Materion Personol/ Personal Matters
 4. Cadarnhau Cofnodion 3ydd Rhagfyr 2020.   /   Confirmation of the Minutes of the 3rd December 2020.
 5. Materion yn Codi o’r Cofnodion/ Matters Arising from the Minutes.
 6. Cyllid – Dosrannu Grantiau / Finance – Distribution of Grants.
 7. Cais Cynllunio / Planning Application.
 8. Gohebiaeth/ Correspondence. 
 9. U.F.A./A.O.B.
 10. Dyddiad y Cyfarfod nesaf/ Date of next Meeting.

Cynghorwyr Cymuned: Cyngor Bro Pontarfynach yn gwasanaethu ardaloedd Cwmystwyth, Pontarfynach a Thrisant

 • Gareth Jones (Cadeirydd 2020/21)
 • Robert Davies (Is-Gadeirydd 2020/21)
 • Brython Davies
 • Eluned Evans
 • Jane Hopkins
 • Rhodri Jenkins
 • Phil Lloyd
 • Robert Pratt

Clerc i’r Cyngor Bro: Lis Williams

e-bost: cyngorbropontarfynach@hotmail.com

Cynghorydd Sir:  Rhodri Davies