Cyngor Bro Pontarfynach

Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor Bro ar y Nos Iau cyntaf ym mhob mis rhanamlaf ond oherwydd y sefyllfa bresennol o ran y Covid-19 mae trefniadau’r dyddiadau wedi bod ychydig yn wahanol a chynhelir Cyfarfodydd y Cyngor Bro dros fideo gynhadledda am y tro.

Cyfarfod Cyngor Bro Pontarfynach:

Nos Iau 13eg Mai 2021 am 7.30 yr hwyr – Cyfarfod Blynyddol

Agenda AGM

 1. Ymddiheuriadau / Apologies.
 2. Datgelu Buddiannau Personol / Disclosure of Personal Interest.
 3. Materion Personol / Personal Matters
 4. Cofnodion y cyfarfod diwethaf 1af Hydref 2020 / Minutes of previous meeting 1st October 2020.
 5. Ethol Cadeirydd am y Flwyddyn 2021/22 / Election of Chairman for the Year 2021/22.
 6. Ethol Is-Gadeirydd am y Flwyddyn 2021/22 / Election of Vice-Chairman for the Year 2021/22.

7.40 y.h.   Cyfarfod Misol / Monthly Meeting

 1. Ymddiheuriadau am absennoldeb / Apologies for absence.
 2. Datgelu Buddiannau Personol/ Declaration of Interests.
 3. Materion Personol/ Personal Matters
 4. Cadarnhau Cofnodion 1af Ebrill 2021.   /   Confirmation of the Minutes of the 1st April 2021.
 5. Materion yn Codi o’r Cofnodion/ Matters Arising from the Minutes.
 6. Cyllid gan ystyried dogfen taliadau i Gynghorwyr y Cyngor Bro/ Finance including considering document of payments to Community Councillors.
 7. Cais Cynllunio / Planning Application
 8. Gohebiaeth/ Correspondence. 
 9. F.A./A.O.B.
 10. Dyddiad y Cyfarfod nesaf/ Date of next Meeting.

Cynghorwyr Cymuned: Cyngor Bro Pontarfynach yn gwasanaethu ardaloedd Cwmystwyth, Pontarfynach a Thrisant

 • Gareth Jones (Cadeirydd 2020/21)
 • Robert Davies (Is-Gadeirydd 2020/21)
 • Brython Davies
 • Eluned Evans
 • Jane Hopkins
 • Rhodri Jenkins
 • Phil Lloyd
 • Robert Pratt

Clerc i’r Cyngor Bro: Lis Williams

e-bost: cyngorbropontarfynach@hotmail.com

Cynghorydd Sir:  Rhodri Davies