Cyngor Bro Pontarfynach

Cyfarfod nesaf:   – nos Iau 5ed Rhagfyr, 2019 am 7.30 o’r gloch yn Ysgol Gynradd Mynach. 

A G E N D A

 1. Ymddiheuriadau am absennoldeb.
 2. Datgelu Buddiannau Personol.
 3. Materion Personol.
 4. Risgiau ac Asedau.
 5. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod diwethaf
 6. Materion yn Codi o’r Cofnodion..
 7. Cyllid
 8. Gohebiaeth.
 9. U.F.A.
 10. Dyddiad y Cyfarfod nesaf.

Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor Bro ar y Nos Iau cyntaf ym mhob mis.  Noder fod y cyfarfodydd i gyd yn gyfarfodydd agored ac mae croeso cynnes i aelodau o’r cyhoedd i fynychu.

Cynghorwyr Cymuned: Cyngor Bro Pontarfynach yn gwasanaethu ardaloedd Cwmystwyth, Pontarfynach a Thrisant

 • Jane Hopkins (Cadeirydd am y flwyddyn 2019/20)
 • Gareth Jones (Is-Gadeirydd am y flwyddyn 2019/20)
 • Brython Davies
 • Rob Davies
 • Eluned Evans
 • Rhodri Jenkins
 • Phil Lloyd
 • Robert Pratt

Clerc i’r Cyngor Bro: Lis Williams

e-bost: cyngorbropontarfynach@hotmail.com

Cynghorydd Sir:  Rhodri Davies