Hafan / Home

Croeso i Safle We Pontarfynach

Welcome to the Devil’s Bridge Community Web Site.

CORONOFIRWS / CORONAVIRUS

***********

Fel mae cyfyngiadau Covid yn dechrau codi hoffai Gyngor Bro Pontarfynach ofyn i drigolion lleol i barhau i fod yn ymwybodol o unrhyw gymydog bregus sydd angen cymorth gyda siopa, codi meddyginiaeth ayb fel sydd wedi digwydd yn ystod y misoedd diwethaf.

Mae’r Cynghorydd Sir am Ward Melindwr, Cynghorydd Rhodri Davies ar gael i gynnig ei gefnogaeth a medrir cysylltu ag ef ar 07976266578 neu rhodrid@ceredigion.gov.uk ac mae wedi sefydlu tudalen Facebook Materion Melindwr Matters COVID-19

Fe fydd aelodau o Glwb Ffermwyr Ifainc Trisant ar gael i gynnig cymorth yn ystod yr amser anodd yma, gweler isod am fanylion cyswllt.

Yn ychwanegol at hyn gellir cysylltu gydag aelodau o’r Cyngor Bro neu’r Clerc drwy cyngorbropontarfynach@hotmail.co.uk

PORTH CYMORTH CYNNAR    Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod mewn cysylltiad yn hyrwyddo eu Gwasanaeth Porth Cymorth Cynnar sy’n cadw mewn cysylltiad gydag unigolion a theuluoedd sydd dan straen neu’n teimlo’n unig gyda galwad ffon dyddiol/wythnosol yn ol yr angen i gael sgwrs gyda hwy ynglyn a lles/iechyd ayyb.

Pe byddech chi neu rhywun chi’n ymwybodol ohono am dderbyn cyswllt wrth Porth Cymorth Cynnar, yn enwedig yn ystod y cyfnod anodd yma, cysyllter drwy ffon: 01545 570881 neu e-bost: porthcymorthcynnar@ceredigion.gov.uk neu CAVO ar 01570 423232.

Gweler hefyd Adnoddau sydd ar gael fel a nodir ar safle we Cyngor Sir Ceredigion :

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/rhestr-o-adnoddau-yng-ngheredigion/ 

*******************

*******

As Covid restrictions start to ease, Pontarfynach Community Council would like to ask residents of the Community as has been done over the previous months, to continue to look out for any vulnerable neighbours to see if assistance is needed with shopping, picking up medication etc. there are a number of support mechanism in place working together within the Community.

The local County Councillor for Melindwr Ward, Cllr. Rhodri Davies is available to support local residents and can be contacted via 07976266578 or rhodrid@ceredigion.gov.uk and has set up a support Facebook page of Materion Melindwr Matters COVID-19

Trisant Young Farmers Club are also offering their help within the community at this difficult time, please see details below.

As well as the above you are welcome to contact members of the Community Council or contact the Clerk via cyngorbropontarfynach@hotmail.com

PORTH CYMORTH CYNNAR           Ceredigion County Council has been in contact promoting their Porth Cymorth Cynnar Service which is a facility provided to help and assist individuals and families under stress or feeling lonely with a daily/weekly telephone call as required offering advice and support on health/welfare issues etc.

If you or somebody that you are aware of requires contact from Porth Cymorth Cynnar, especially at this difficult time please contact Clic Ceredigion on 01545 570881 or e-mail to: porthcymorthcynnar@ceredigion.gov.uk or CAVO on 01570 423232.

Please see also list of resources available on Ceredigion County Council Website: 

https://www.ceredigion.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/list-of-resources-in-ceredigion/

AA Box in Devils Bridge with village place name signs

Pe byddech am ychwanegu manylion at y safle we cysyllter
Please contact us you want anything posted on the site.
Ariannir y  Safle We  gan Gyngor Bro Pontarfynach drwy grant a dderbyniwyd gan Fferm Wynt Cefncroes /

This Website is funded by Devil's Bridge Community Council through a grant received from Cefn Croes Windfarm